Geschiedenis van Makkum
Makkum, dat voorheen Maggenheim, Mackingum en Macking-he heette, was tot de middeleeuwen slechts een boerennederzetting op een terp. Dat veranderde toen een nabijgelegen klooster twee sluizen liet aanleggen. Het dorp ontwikkelde zich tot een belangrijk handelscentrum met een strategische positie, en werd al snel "de Poort naar de Zuiderzee" genoemd.

In de Gouden Eeuw telde Makkum tal van scheepswerven, steen- en tegelbakkerijen en hout-, olie-, papier- en pelmolens. Maar de ruim honderd kalkovens waren de belangrijkste peilers voor de welvaart van het dorp. Met name de scheepsvaart en de scheepsbouw floreerden dankzij de verscheping van de kalk naar Amsterdam.
De situatie veranderde toen de Zuiderzee in de negentiende eeuw verzandde. Grote schepen konden Makkum niet meer bereiken. Van de bedrijvigheid bleven in eerste instantie alleen de aardewerkindustrie en scheepsbouw over. Dankzij de aanleg van de Afsluitdijk (1933) en het Makkumerdiep nam de waterrecreatie in de twintigste eeuw gestaag toe.
Naast de recreatiemogelijkheden stond Makkum ook bekend om zijn Makkumer aardewerk van Koninklijke Tichelaar maar deze heeft onlangs zijn fabriek en winkel voor het publiek gesloten.

Bezienswaardigheden
De rijke historie van Makkum leest u af aan de heren- pak- en koopmanshuizen met hun fraaie gevels en ornamenten. Ook het monumentale Waaggebouw geeft blijk van de belangrijke industriële positie die Makkum in nam. Het dorp kent hiernaast ruim vijftig rijksmonumenten.
 
Wat te doen in Makkum
In Makkum kunt u genieten van de gezellige terrasjes, restaurants en leuke winkeltjes. Met name in de zomermaanden worden in Makkum veel festiviteiten georganiseerd, zoals Leugenbollenpop, Makkumer Merke, Visserijdagen en zomeravondbraderie.

als u cultuur wilt opsnuiven in makkum en omgeving raden wij u aan:
 
Afsluitdijk Wadden Centrum
Het project Afsluitdijk Wadden Center is gereed. Bij Kornwerderzand kunt u sinds kort dit beleefcentrum bezoeken. In het centrum wordt het verhaal verteld van UNESCO Werelderfgoed
De Waddenzee, de vismigratierivier de vernieuwde, toekomstbestendige Afsluitdijk en het IJsselmeer. Het Afsluitdijk Wadden Center beperkt zich niet tot een traditioneel gebouw met daarin een informatiecentrum. Het is een totaalbeleving met daarin onderdelen die Kornwerderzand en de Afsluitdijk tot een bezienswaardigheid maken.
 
Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Van de 17 kazematten zijn er 7 opengesteld voor publiek. Tevens bezoekerscentrum met fotocollage en videopresentatie over de geschiedenis van de Afsluitdijk, de kazematten en de oorlogsdagen.
 
Jopie Huisman museum
Het Jopie Huisman museum is gewijd aan het leven van de Friese autodidacte meesterschilder Jopie Huisman.
Dagelijkse rondvaarten en zeiltochten vanuit Makkum
per praam is het mogelijk om vanuit makkum de prachtige omgeving vanaf het water te verkennen. diverse rondvaarten zijn mogelijk op de binnenwateren en, als het weer het toelaat ook op het ijsselmeer in combinatie met een bezoek aan het kazemattenmuseum te Kornwerderzand of via de binnenwateren naar de museumdorpen Allingawier en/of Exmorra.
de zeiltochten worden op het ijsselmeer gehouden. 
 

Deutsch

Geschichte von Makkum
Makkum, früher auch Maggenheim, Mackingum und Macking-er genannt, war bis zum Mittelalter nur eine Bauernsiedlung auf einem Hügel. Das änderte sich, als in einem nahe gelegenen Kloster zwei Schleusen gebaut wurden. Das Dorf entwickelte sich zu einem wichtigen Handelszentrum mit strategischer Lage und wurde bald als "Tor zur „Zuiderzee"“ bezeichnet.
Im Goldenen Zeitalter hatte Makkum zahlreiche Werften, Stein- und Fliesenbäckereien sowie Holz, Öl, Papier und Schählmühlen. Die über hundert Kalköfen waren die wichtigsten Säulen für den Wohlstand des Dorfes. Insbesondere der Schiffsverkehr und der Schiffbau blühten auf da man den Kalk nach Amsterdam verschiffte.
Die Situation änderte sich, als die „Zuiderzee“ im 19. Jahrhundert verschlammt wurde. Große Schiffe konnten Makkum nicht mehr erreichen. Zunächst blieben nur die Keramikindustrie und der Schiffbau. Dank des Baues des „Afsluitdijk“ (1933) und des „Makkumerdiep“ nahm der Wassertourismus im zwanzigsten Jahrhundert zu.
Makkum war neben den Freizeiteinrichtungen auch für seine Makkum-Töpferei von „Royal Tichelaar“ bekannt, vor kurzem aber wurde diese Fabrik und der Verkaufsraum für die Öffentlichkeit geschlossen.

Sehenswürdigkeiten
Sie können die reiche Geschichte von Makkum in den Herren-, Händler- und Packhäuseren mit ihren schönen Fassaden und Ornamenten nachlesen. Das monumentale Gebäude „De Waag“ zeigt auch die wichtige industrielle Position von Makkum. Das Dorf verfügt über mehr als fünfzig nationale Monumente.
 
Was in Makkum zu tun ist
In Makkum können Sie genießen von den gemütlichen Terrassen, Restaurants und schönen Geschäften. Besonders in den Sommermonaten werden in Makkum viele Feste veranstaltet, z. B. „Leugenbollepop“ (Popkonzert), „Makkumer Merke“, „Visserijdagen“ und Sommerabendmärkte.

Wenn Sie Kultur in Makkum und Umgebung genießen möchten, empfehlen wir:
 
Afsluitdijk Wadden Centre
Das „Afsluitdijk Wadden Center“-Projekt ist fertig. In Kornwerderzand können Sie seit kurzem dieses Erlebniszentrum besuchen. Im Wattenzentrum wird die Geschichte vom UNESCO-Welterbe erzählt über das Wattenmeer, den Fischmigrationsfluss, den erneuerten und zukunftssicheren „Afsluitdijk“ und dem „Ijsselmeer“. Das „Afsluitdijk Wadden Centre“ ist nicht nur ein Informationszentrum. Ein Besuch von Kornwerderzand und dem „Afsluitdijk“ ist dabei eine besondere und einzigartige Erfahrung.

Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Von den 17 Bunkeren sind 7 der Öffentlichkeit zugänglich. Es gibt ein Besucherzentrum mit Fotocollagen und Videopräsentationen zur Geschichte des „Afsluitdijk“, der Bunker und der Kriegstage.

Jopie Huisman Museum
Das Jopie Huisman Museum ist dem Leben des friesischen Autodidakt-Malers Jopie Huisman gewidmet.

Tägliche Kreuzfahrten und Segeltörns ab Makkum
Mit einem Gesellschaftsboot ist es möglich, die wunderschöne Umgebung von Makkum vom Wasser aus zu erkunden. Unterschiedliche Rundfahrten sind auf den Binnenwasserstraßen und bei schönem Wetter auch auf dem IJsselmeer in Kombination mit einem Besuch des „Kazemattenmuseums“ in Kornwerderzand oder über die Binnenwasserstraßen zu den Museumsdörfern Allingawier und / oder Exmorra möglich.
Die Segeltörns finden auf dem IJsselmeer statt.
 
Tagesordnung 2024